Bloggen

Finansiella ramverk för företaget

Ackrediteringen av ett privat revisionsföretag är nödvändig för att säkerställa att företaget uppfyller branschstandarderna. De två viktigaste finansiella ackrediteringarna är ”FASB”SAMS.” Dessa finansiella ackrediteringar baseras på ett ramverk som kallas ”G-2 Riktlinje” som innehåller koder som identifierar om företaget följer de standarder som fastställts av branschen.

FASB är den organisation som övervakar företagens integritet och ser till att den har rutiner för att minska kreditrisken. FASB samlar in och analyserar information från de företag som har ackrediterats och jämför sedan denna information med branschstandarder för att avgöra om företaget är i överensstämmelse. Om företaget faller under FASB: s ”röda linjen,” de ges officiell ackreditering. Efter att ett företag har fått ackreditering kan det sedan utföra privata redovisningstjänster till kunder. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) tillhandahåller en alternativ certifiering för revisionsbyråer, som kallas ”Revisor II.” AICPA upprätthåller en lista över företag som är medlemmar i deras organisation.

Det primära syftet med ett privat revisionsbolag är att upprätta bokslut för företag och deras kunder. Privata konton ger samma information till investerare och borgenärer som offentliga räkenskaper, men de omfattas inte av samma nivå av granskning och riktlinjer. Det är nödvändigt för ett företag att redovisa sina tillgångar, skulder, finansiella och ekonomiska konton. Detta är det enda sättet för aktieägarna att kunna se hur ett företag fördelar sina resurser. Redovisningsbyrån kan också hjälpa företaget att fördela resurser på ett effektivt sätt.

Anlita en revisor

På grund av det faktum att offentliga företag är oftast föremål för en hel del tillsyn, måste revisorer granska finansiella dokument och fall minutiöst. Om företaget är privatägt kan en revisor behöva anlitas för att granska finansiella poster. Den här personen kommer att vara en viktig del av revisionsgruppen. Revisorerna granskar varje företags bokslut, kontrollerar och kontrollerar dem på nytt för riktighet och skriver sedan en efterlevnadsrapport. I efterlevnadsrapporten får revisorn en skriftlig beskrivning av de finansiella rapporterna. Revisorn kommer då att behöva utarbeta en revisionsrapport och överlämna den till redovisningsbyrån. En revisionsrapport är vad revisorerna använder för att avgöra om företaget gör vad det är tänkt att göra. Presidiet förser sedan revisionsbolaget med den information som behövs för att genomföra revisionen. Om den information som lämnats av revisorerna står i konflikt med den information som presidiet lämnat, måste revisionsbolaget lämna mer korrekt information till presidiet. Om den information som tillhandahålls av revisionsföretaget inte är korrekt information, kommer presidiet att fastställa orsaken till avvikelsen. I detta fall kommer presidiet att vidta de korrigerande åtgärderna. Det är inte ovanligt att företag bötfälls med betydande pengar om felet berodde på ett fel från revisorerna.

Företag som granskas av presidiet står också inför utländska skatterevisioner. Om informationen till presidiet inte stämmer överens med den information som lämnats av regeringen, kommer de uppgifter som lämnas till presidiet också vara felaktiga. Än en gång korrigeras dessa fel och presidiet följer upp med regeringen för att kontrollera den information som lämnats. Ett privat revisionsföretag kommer att ansvara för att lämna in all nödvändig dokumentation för att få den slutliga ackrediteringen. Presidiet kommer att granska all dokumentation och när all information som lämnats har kontrollerats tilldelas ackrediteringen. Ackreditering innebär inte att företaget accepteras i branschen. Det betyder helt enkelt att företaget har uppfyllt de standarder som krävs av branschen.

Det finns tre ackrediteringskrav som måste uppfyllas för att erhålla ackrediteringen: revision, finansiell rapportering och redovisning. Alla enheter som vill komma in i denna bransch måste uppnå denna grad av erkännande.

Är du intresserad av ekonomi är denna sida kapitalinfo.se värd att besöka.